ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


จิณณะ แย้มอ่วม
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล์ : pon_02@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0918109956
ประวัติการศึกษา
1998-2001
Ramkamhang University
2002-2003
Lawyers Council of Thailand
2011
Lawyers Council of Thailand2014 Lawyers Council of Thailand2014 IP & IT Court2014 DIP and JETRO
ประวัติการทำงาน
2002
Public Works Department • Position - Law officer
2002-2003
Nitigorn VCM Law firm • Position - Law officer
2003-2004
AMMC Law firm • Position - Lawyer Litigator. The cases had been litigated during I had worked in this company
2004-2005
Nitigorn VCM Law firm • Position -Lawyer Litigator
2006-2008
Krungsri Ayuddhaya Law firm • Position - Lawyer Litigator
2009-2010
Unique Mining Servicer Plt. • Position - Lawyer Litigator Consultant
2009-2011
Freelance Lawyer
2011-2011
Ktc Credit Card PCL. • Position - Lawyer Litigator
2011-2013
Bangkok House Restaurant Ltd. in New Zealand • Position - Assistant Manager
2013-present
LawPlus Ltd. (International Law Firm) • Position - Senior Litigator