วิธีการใช้งานเว็บไซต์

การสมัครสมาชิก

Step 1

คลิกที่แบนเนอร์ เพื่อสมัครสมาชิก

Step 2

กรอกการสมัครสมาชิกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม สมัครสมาชิก ดังรูป

Top

เข้าสู่ระบบ

Step 1

จากนั้นทำการกรอก E-mail และ Password และคลิกลงชื่อเข้าใช้ เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

Step 2

เลือกบริการที่ต้องการ ดังรูปภาพ

 • Boi : ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมการลงทุน
 • SME : ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการด้านธุรกิจ
 • IP : ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า
 • Other : ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ

Top

การกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

Step 1

คลิกที่เมนู แบนเนอร์ แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูป

Step 2

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ จะแบ่งออกเป็นแต่ละส่วน และในแต่ละส่วนนั้นจะมี TAB เมนู ดังนั้นการข้อมูลจะเริ่มที่ละส่วน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน จนถึง TAB สุดท้าย ทำการคลิกปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกข้อมูลที่ละส่วน ดังรูป

Step 3

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ทุกส่วน ระบบจะแจ้งการยืนยันการส่งแบบฟอร์มไปยังผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม

Top

การติดตามสถานการณ์ตรวจสอบแบบฟอร์มจากผู้เชี่ยวชาญ

Step 1

คลิกที่เมนู มุมสมาชิก >> สถานะแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบสถานะของแบบฟอร์ม หรือ เมนูแบนเนอร์ ด้านขวา ดังรูป

หรือ

Step 2

หน้าจอการแสดงผลสถานะของแบบฟอร์ม

 • หาก ผ่าน : สามารถคลิกพิมพ์ได้
 • หาก รอการตรวจสอบ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

Step 3

สถานะแก้ไข คลิกที่ปุ่ม แก้ไข ดังรูป

Step 4

แสดงผล TAB ที่ต้องแก้ไข คลิกที่ TAB เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม ดังรูป

Step 5

แสดงผลจำนวนที่ต้องแก้ไข และตำแหน่งที่ต้องแก้ไข คือ ส่วนที่ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ดังหมายเลข 1 และ 2

Step 6

เมื่อแก้ไขครบถ้วนทุกส่วน คลิกที่ปุ่ม ส่งตรวจสอบ เพื่อส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญ

Top

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Step 1

คลิกที่เมนู ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ เมนูแบนเนอร์ ด้านขวา ดังรูป เพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นลักษณะ Private ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

หรือ

Step 2

แสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ คลิกชื่อผู้เชี่ยวชาญ

Step 3

แสดงข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คลิก ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Step 4

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มหัวข้อ เพื่อตั้งหัวข้อคำปรึกษา

Step 5

กรอกรายละเอียดที่ต้องการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ครบถ้วน จากนั้น คลิกที่ปุ่ม ส่งข้อความ ดังรูป

Step 6

คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Step 7

หน้าจอการแสดงผลการถาม – ตอบ ของการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

Top

การอัพโหลดเอกสาร

Step 1

คลิกเมนูแบนเนอร์ ด้านขวา ดังรูป

Step 2

ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่ปุ่ม เรียกดู (หมายเลข 1) และหากต้องการอัพโหลดไฟล์มากว่า 1 ไฟล์ ที่คลิกที่ปุ่ม เพื่อเพิ่มไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด

Step 3

เมื่อเลือกไฟล์อัพโหลดตามต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit Files (หมายเลข 2) เพื่อทำการบันทึกไฟล์

Step 4

คลิกที่ไอคอน จดหมาย เมื่อต้องการส่งไฟล์ไปยังผู้เชี่ยวชาญ

Top


เข้าสู่ระบบ

Step 1

กรอก E-mail และ Password และคลิกลงชื่อเข้าใช้ เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

Step 2

เลือกบริการที่ต้องการ ดังรูปภาพ

 • Boi : ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมการลงทุน
 • SME : ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการด้านธุรกิจ
 • IP : ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า
 • Other : ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ

Top

ตรวจสอบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

Step 1

คลิกที่เมนู แบนเนอร์ แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูป

Step 2

แสดงผลการส่งแบบฟอร์ม จากผู้ใช้งาน คลิกที่ปุ่ม รายละเอียด เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลการกรอกแบบฟอร์ม

 • ผ่าน : ผู้ใช้งาน สามารถสั่งพิมพ์ได้
 • ไม่ผ่าน : ส่งกับเพื่อให้ผู้ใช้งานแก้ไข

Step 3

การใส่คำอธิบาย ในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สามารถคลิกที่ ใส่คำอธิบาย จากนั้นกรอกรายละเอียดและทำการบันทึก ดังรูป

Step 4

คลิกปุ่ม ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เพื่อส่งไปยังผู้ใช้งาน

Top

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Step 1

คลิกที่เมนู ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ เมนูแบนเนอร์ ด้านขวา ดังรูป เพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นลักษณะ Private ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

หรือ

Step 2

คลิกที่ ชื่อหัวข้อ เพื่อเข้าไปทำการตอบคำถามจากผู้ใช้งาน

Step 3

หน้าจอการแสดงผลการถาม – ตอบ ของการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

Top

การอัพโหลดเอกสาร

Step 1

คลิกเมนูแบนเนอร์ ด้านขวา ดังรูป

Step 2

คลิกที่ File Name เพื่อแสดงผลเอกสารที่ส่งมาจากผู้ใช้งาน

Top