แบบสำรวจความพึงพอใจ

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)
ผ่านอินเตอร์เน็ต และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงระบบงาน เพื่อตอบสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง


ข้อมูลผู้ใช้บริการ


งานบริการที่ท่านเคยใช้บริการ (ตามความจริง)

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ

รายการ ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) มากที่สุด (5)
1. กระบวนการ ขั้นตอนการบริการ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. สิ่งอำนวยความสะดวก
4. ข้อมูลที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะ