SIPA จับมือ BOI จัดกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ "สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"
 
     18-19 สิงหาคม 2559 - นายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี ผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และนายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 3 BOI ร่วมเป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
หัวข้อ "สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายหลังได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายมาตรการส่งเสริม (คุณธวัชชัย ตันฑ์พรชัย)
โทร. 0 2141 7165
อีเมล์ bpd@sipa.or.th