ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


ธนาคร ปัญญา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
อีเมล์ : tong45s77@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0823626321
ประวัติการศึกษา
1998-2001
Ramkamhang University
2002-2003
Lawyers Council of Thailand
ประวัติการทำงาน
2002
Public Works Department • Position - Law officer
2002-2003
Nitigorn VCM Law firm • Position - Law officer