ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


มาติก ตั้งตรงจิตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรุกิจ
อีเมล์ : popjedi@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0865624961
ประวัติการศึกษา
2012-2013
Sasin Granduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University Bangkok Thailand • Master of Business Administration with Distinction
2013-2013
Kellogg School of Management Northwestern University Evanston IL USA • Sasin's Exchange Program
2010-2012
Occupational Health and Safety Sukhothai Thmmathirat Open University Bangkok Thailand • Bachelor of Public Health ( 2 Years Continuing Program)
2005-2009
Faculty of Engineering Chulalongkorn University Bangkok Thailand • Deparment of Computer Engineering with 2 Class honor
2003-2005
Saint Gabrile's College Bangkok Thailand • High School on a special program (2 years)
2003-2005
International Math and Science Olympial (IMSO) Bangkok Thailand • One among the last 15 representatives in Physics Olympiad department of Thailand
ประวัติการทำงาน
2015-Now
KASIKORNBANK Pulic Company Limited (Kbank Scholarship Student) • Muli-Coporate Relationship Manger
2014-2015
KASIKORNBANK Public Company Limited (KBank Scholarship Student) • Muli-Corporate Credit and Business Analyst
2009-2012
KPMG Phoomchai Bussiness Advisory Ltd. • Senior Advisor Advisory(Financial Accouting Service of Management Consulting Group)